ŠABLONY III.

Publikováno: 17.09.2021
MS Jizerská > ŠABLONY III.

ŠABLONY III.

Publikováno: 17.09.2021

Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Tato výzva (č. 02_20_080) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1. 7. 2021

Skutečné datum zahájení:

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových

aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Aktivity

Název aktivity: Projektový den mimo školu

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody výuky;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školu v délce 4 vyučovacích jednotek (4 x 45 min projektové výuky) pro skupinu 10 dětí, z nichž minimálně 3 jsou ohroženy školním neúspěchem, resp. dětí, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

- nedůsledné rodičovské vedení;

- sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr dětí je zcela v kompetenci ředitele školy.

Za 4hodinový blok projektové výuky bude doložena 1 příprava na výuku, popis jejího průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka.

Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog po proběhnutí projektového dne rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy.

Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projekt musí probíhat mimo školní prostředí, podle tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe. Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde se uskutečňuje vzdělávání (od sídla školy). Podrobný popis realizace proj. dne je níže v části Podrobná specifikace šablony.

 

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Název specifického cíle: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí

do vzdělávání

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti xterního odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, logoped apod. V případě, že se jedná o právnickou osobu, kde je součástí mateřská i základní škola, může být odborníkem i učitel nebo vychovatel této základní školy (externím odborníkem ale nemůže být ředitel této mateřské a základní školy).

Celkový hodinový rozsah setkávání je 12 hodin v průběhu realizace projektu. Doporučená forma realizace je šest setkání po dvou hodinách (lze ale realizovat i tři setkání po čtyřech hodinách, důležitý je celkový součet hodin). Setkávání se bude odehrávat ve skupině minimálně osmi rodičů. Maximální počet rodičů je na zvážení školy, ale je třeba zajistit, aby setkání splnilo účel, bylo efektivní a rodiče měli možnost aktivně se zapojit do průběhu setkání formou diskuze. Pokud to prostory umožňují, setkávání rodičů se zpravidla uskuteční přímo v prostorách dané mateřské školy.

 

Název aktivity: Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení

prostřednictvím vzájemných návštěv

Název specifického cíle: Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání

Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem, ve zvyšování kvality jejich každodenní práce

při vzdělávání a výchově heterogenní skupiny dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením "vysílající" mateřské školy identifikuje oblasti/oblast, ve které chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho vyberou hostitelskou školu/školské zařízení (dále jen hostitelská škola) a tu osloví s žádostí o spolupráci. Hostitelskou školou může být MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, nebo ZUŠ, školské zařízení pro zájmové vzdělávání, nebo školské poradenské zařízení. Na hostitelské škole bude s pedagogem z vysílající školy spolupracovat pedagog-průvodce. Vždy se musí jednat o jinou školu/školské zařízení (rozdílné IČO, resp. RED_IZO příjemce a hostitelské školy).

Spolupráce v celkové době trvání min. 8 hodin spočívá v provedení minimálně 1 návštěvy vybraného pedagoga z vysílající mateřské školy v hostitelské škole. Návštěva musí probíhat během běžného provozu hostitelské školy., Smyslem je získání a přenos příkladů dobré praxe.

Pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog z vysílající mateřské školy rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy ze své školy.

 

Název aktivity: Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 64 hodin/64 týdnů

Název specifického cíle: Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení

jejich relevance pro trh práce

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).

Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání. Pedagogové dodržují zásady předškolního vzdělávání stanovené RVP PV.

  1. a) 64 hodin výuky v 64 týdnech, ve kterých probíhá výuka;

Jedná se o hodiny předškolního vzdělávání. Vzdělávání je nutné realizovat pravidelně, tzn. vždy 1 hodinu týdně (1h=45 minut), ale vzhledem k věkovým zvláštnostem předškolních dětí je vhodné rozdělit ji do menších časových celků během dne Pouze v případě, že v průběhu realizace aktivity v jednom týdnu nebylo možné výuku s ICT realizovat, je možné tuto výuku nahradit v dalších týdnech (tj. v některém z dalších týdnů mohou být realizovány dvě hodiny výuky s ICT). Aktivita je určena pro skupinu min. 10 dětí, z nichž min. 3 jsou ohroženy školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do ZŠ . Pro skupinu 10 dětí škola zakoupí 10 mobilních zařízení (tabletů nebo notebooků).

Při identifikaci dětí ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

- nedůsledné rodičovské vedení;

- sociokulturně znevýhod. prostředí.

Vzděl. probíhá napříč všemi vzděl. oblastmi. Vybraný počet hodin může realizovat více pedagogů. Každý zapojený pedagog musí v rámci zvoleného počtu hodin aktivity realizovat min. 1 hodinu s odborn. V oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT

 

 

 

 

Název aktivity: Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Název specifického cíle: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení

jejich relevance pro trh práce

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků

v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody;

- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

- důraz na praktickou využitelnost poznatků.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga MŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích jednotek (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu dětí. Jedná se o 1 projektový den, tzn., že aktivita nemůže být rozdělena do více dnů.

Za 4hodinový blok projektové výuky bude doložena 1 příprava na výuku, popis jejího průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka.

Vzhledem k věkovým zvláštnostem předškolních dětí je možné výuku rozdělit do menších časových celků během dne, celková časová dotace v souhrnu však musí zůstat zachována.

projekt ŠABLONY 3

Související příspěvky se štítkem

ŠABLONY

ŠABLONY

Poprvé kuchařem

27. března nás navštívil pan kuchař Michal a připravil si pro nás program na celé dopoledne. Společně jsme si zopakovali hygienické návyky, popovídali si o jídle a naučili se sprá...

Berušky ŠABLONY

BERUŠKY v knihovně

Minulý týden jsme s dětmi navštívili Knihovnu na Vltavě. Protože jsme byli v knihovně společně poprvé, paní knihovnice nás na začátek knihovnou provedla a řekla nám proč tu knihovnu máme. ...

Berušky ŠABLONY

Canisterapie

Dne 21. 2. nás navštívili pejsci z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. Děti si užily příjemné dopoledne v přítomnosti zvířecích kamarádů. Projektový den byl hrazen ze Š...

Akce ŠABLONY Slavíčci Sluníčka

Kouzelná jabloň

Minulý týden nás navštívila paní lektorka z Cassiopeii s programem Kouzelná jabloň. Dozvěděli jsme se jak se jabloň mění během čtyř ročních období a jaké věci v určité...

Berušky ŠABLONY

Projektový den v MŠ – LIŠKA

Projektový den v MŠ proběhl 13. 2. 2023. Děti se seznámily s liškou, s jejím životem v lese a s ostatními zvířaty.

Motýlci ŠABLONY

Beránci a CESTA KOLEM SVĚTA

Nedávno nás navštívila paní lektorka z Cassiopeii a dětem zábavnou formou představila svět. Děti se naučili nové poznatky o světě a jiných kulturách a moc si to ...

Beránci ŠABLONY

Den robotiky ve školce

V pátek 20.ledna k nám na návštěvu přijeli lektoři z jihočeské univerzity a připravili si pro naše předškoláky ukázku robotů. Děti si vyzkoušeli jak ...

Akce ŠABLONY